Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzatvorených prostredníctvom internetového obchodu www.applemix.sk. Kupujúci má možnosť oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred odoslaním svojej objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Všetky zmluvné vzťahy sa uzatvárajú v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ alebo právnická osoba, riadia sa vzťahy neupravené inak Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Z. z.) v platnom znení.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.applemix.sk je CHOZE s.r.o. IČ 28818172, DIČ CZ28818172, so sídlom Žižkova 309, 508 01 Hořice, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v oddieli C, vložka 29217. CHOZE s.r.o. je právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva výrobky alebo služby kupujúcemu. Miestom plnenia pre všetky zmluvné vzťahy je Havlíčkova 648, 508 01 Hořice a v prípade osobného odberu odberné miesto predávajúceho uvedené v objednávke.

2. Definícia pojmov

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom na platnú legislatívu sa rozlišuje medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak jedná.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnik. Za podnikateľa sa považuje aj osoba, ktorá uzatvára zmluvy v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, alebo osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Spotrebiteľská zmluva - kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.

GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

3. Používateľský účet

Na základe registrácie kupujúceho na webovej lokalite môže kupujúci pristupovať k používateľskému rozhraniu. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať používateľské konto.

Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako jeden rok alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

4. Kúpna zmluva

V prípade internetového obchodu je kúpna zmluva uzavretá okamihom, keď kupujúci obdrží akceptáciu (prijatie) objednávky predávajúcim, t. j. okamihom prijatia potvrdenia o prijatí návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (objednávky) zo strany kupujúceho. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sú zmluvné strany takouto zmluvou viazané a vznikajú im vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

Po prijatí objednávky kupujúceho predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky, napríklad vo forme automaticky generovanej e-mailovej správy alebo SMS správy. Po spracovaní objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu e-mailovú správu o prijatí objednávky. Na základe zaslania tejto akceptácie je kúpna zmluva uzatvorená. V opačnom prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho inou správou. Iná komunikácia znamená: a) odmietnutie objednávky (napr. v prípade: nedostupnosti tovaru, nesprávne uvedenej ceny tovaru), b) informáciu o dočasnej nedostupnosti tovaru bez uvedenia presného termínu jeho dodania a s ponukou, či má kupujúci ešte záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy. V prípadoch uvedených pod písm. b) a c) je kúpna zmluva uzatvorená okamihom doručenia potvrdenia ponuky kupujúcim späť predávajúcemu, napr. e-mailom. Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sa považujú za vzájomne záväzné.

Kupujúci môže zrušiť (odvolať) alebo zmeniť svoju objednávku bez akýchkoľvek sankcií, len ak zrušenie alebo zmena objednávky dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci zašle kupujúcemu prijatie objednávky. Kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu e-mailom.

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru, ktorý predávajúci ponúka na predaj, vrátane cien jednotlivých ponúkaných tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka na predaj tovaru a jeho ceny zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky na predaj tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru v rámci Českej a Slovenskej republiky.

Ak si chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),

 • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a

 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci do objednávky zadal, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov zadaných do objednávky. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom (akceptáciou) na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").

V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. elektronicky alebo telefonicky).

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude táto suma prevedená späť na účet kupujúceho a kúpna zmluva nebude uzatvorená. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili Kúpnu zmluvu (vrátane Obchodných podmienok).

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci.

Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Kúpna zmluva sa archivuje najmenej päť rokov od jej uzavretia, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného plnenia a nie je prístupná tretím, nezainteresovaným osobám.

Objednávky podané akýmkoľvek iným spôsobom, ako je uvedené vyššie, nebudú akceptované, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci výslovne nedohodnú inak.

5. Cena

Všetky ceny sú zmluvné. Ceny na webovej stránke www.applemix.sk sú vždy aktuálne a platné v danom čase. Ceny sú konečné, t. j. vrátane DPH a všetkých ostatných daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť, aby získal tovar. To sa nevzťahuje na prípadné poplatky za dopravu, balenie, skladovanie, poplatky za platby atď.

Propagačné ceny platia do vypredania zásob propagačného tovaru alebo počas určitého obdobia.

Ceny jednotlivých druhov dopravy a spôsobov platby sú uvedené v časti Doprava a platba.

6. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje meny CZK a Euro a nasledujúce platobné podmienky, ktoré sú uvedené v časti Doprava a platba:

 • platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru,

 • platba kreditnou kartou pri osobnom odbere tovaru (vybrané miesta pre osobný odber),

 • platba kartou prostredníctvom online platobného portálu,

 • platba vopred bankovým prevodom

 • dobierka (hotovosť od zákazníka vyberá dopravca),

Cena dopravy sa riadi cenníkom predávajúceho platným v deň objednávky a je uvedená v objednávke.

V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby a jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu je splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho. Tovar bude kupujúcemu dodaný bez zbytočného odkladu po pripísaní kúpnej ceny na bankový účet kupujúceho.

V prípade objednávky v hodnote vyššej ako 30€ a online platby kartou je doprava zdarma. Ak však kupujúci odstúpi od zmluvy do 14 dní, t. j. vráti celú objednávku alebo len jej časť, čím sa zníži jej hodnota pod 30€, bude mu vrátená suma znížená o náklady na dopravu, ktoré si zvolil v objednávke, podľa platného cenníka dopravy uvedeného na www.applemix.sk.

Ak je tovar objednaný na dobierku, predávajúci ho odošle a kupujúci tovar neprevezme, bude mu účtovaný storno poplatok v cene vybraného poštovného uvedeného v objednávke.

Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny, ale nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru Kupujúcemu v okamihu odoslania tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke.

7. Dodacie podmienky

Platné spôsoby dopravy sú uvedené v časti Doprava a platba.

Dodanie zásielok závisí od dostupnosti výrobkov a prevádzkových možností predávajúceho. Objednávky sa odosielajú čo najskôr, zvyčajne v ten istý deň alebo do 24 hodín od objednania. Pri objednávke zásielky na Slovensko sa využívajú služby Packeta, ktoré je možné využiť len s platbou vopred a doba dodania je zvyčajne 3-5 pracovných dní.

Možnosti dopravy:

Česká pošta

Balík do ruky - doručenie zvyčajne do 1 pracovného dňa od prijatia platby alebo na dobierku
Doporučená zásielka - doručenie zvyčajne do 2-5 pracovných dní od prijatia platby

PPL - dodanie zvyčajne do 1 pracovného dňa od prijatia platby alebo na dobierku

Poštová objednávka - vyzdvihnutie na pobočkách zvyčajne do 2-3 pracovných dní (od prijatia platby).

Osobný odber počas pracovných hodín

 • v predajni v Prahe - Křižíkova 45, Praha 8 - Karlín

 • v sklade v Hořiciach - Havlíčkova 648

Neúplné alebo poškodené zásielky môžu byť vrátené dopravcovi. Ak však kupujúci takúto zásielku prevezme, je potrebné s dopravcom spísať škodový protokol a bez zbytočného odkladu ho zaslať e-mailom predávajúcemu na adresu objednavky@applemix.cz. Dodatočná reklamácia nekompletnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva na reklamáciu veci, ale dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že nedošlo k porušeniu kúpnej zmluvy.

8. Prevádzkové hodiny

Objednávky cez internetový obchod applemix.sk: 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Osobný odber objednávok:

 • v predajni v Prahe - Křižíkova 45, Praha 8 - Karlín: Po-Pia 10-18h

 • v sklade v Hořiciach - Havlíčkova 648 - Po-Pia 9h-12h,13h-17h

9. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci umožní spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy vyplnením vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy uverejneného na www.applemix.sk a jeho zaslaním spolu s tovarom na adresu CHOZE s. r. o., Havlíčkova 648, 508 01 Hořice. Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí kupujúcemu jeho prijatie v textovej podobe.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady.

Spotrebiteľ musí vrátiť tovar kompletný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane pôvodného obalu, v stave a hodnote, v akom tovar dostal.

Kupujúci berie na vedomie, že ak je tovar vrátený kupujúcim poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na náhradu škody, ktorá vznikla kupujúcemu.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti spotrebiteľovi finančné prostriedky bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to prevodom na bankový účet alebo v hotovosti v predajni. Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania tovaru ako najlacnejší spôsob dodania ponúkaný predávajúcim, predávajúci vráti spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania.

Stiahnutie v iných prípadoch

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy alebo požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže vrátiť tovar v rovnakom stave, v akom ho dostal. To neplatí,

 • ak došlo k zmene stavu v dôsledku kontroly na zistenie vady veci,

 • ak kupujúci svojím konaním alebo opomenutím nezapríčinil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave, alebo

Ak kupujúci neoznámil vadu včas, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10. Zodpovednosť za vady, záruka

Zodpovednosť za chyby

Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že v čase prevzatia veci

 • tovar má vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak k dohode nedošlo, vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré možno očakávať vzhľadom na povahu tovaru, to platí len v prípade spotrebiteľa,

 • vec je vhodná na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa používa, alebo na ktorý sa vec tohto druhu zvyčajne používa,

 • je vec v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a

 • vec je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

Ak sa chyba objaví do šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa položka za chybnú pri prevzatí.

Záruka za akosť - predávajúci zaručuje, že vec bude po určitú dobu vhodná na obvyklý účel alebo že si zachová vlastnosti obvyklé pre danú vec. Ak je kupujúci spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť práva z vád, ktoré sa vyskytnú v priebehu 24 mesiacov od prevzatia tovaru. To sa však nevzťahuje na:

 • batérie, pri ktorých sa záruka nevzťahuje na stratu kapacity spôsobenú bežným používaním,

 • ak výrobok nezakúpil spotrebiteľ, má kupujúci možnosť uplatniť si nárok na odstránenie vady podľa platných právnych predpisov,

 • za vec predávanú za nižšiu cenu, vada, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

 • opotrebenie spôsobené bežným používaním,

 • v prípade použitej veci vada zodpovedajúca miere používania alebo opotrebenia, ktorú mala vec pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva z povahy veci,

 • ak si to vyžaduje povaha veci.

 

Právo z vadného plnenia nepatrí kupujúcemu, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Kupujúci nemá práva zo záruky, ak je vada spôsobená vonkajšou udalosťou po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho.

Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti, právo z vadného plnenia zaniká. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak kupujúci vadu neoznámil bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri vynaložení primeranej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný reklamovať vady spôsobené prepravou u dopravcu bezodkladne po prevzatí (a v súlade s jeho reklamačnými podmienkami) a je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu.

Podstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo

 1. odstrániť vadu dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže od zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;

 2. odstrániť vadu opravou predmetu,

 3. primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

 4. odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požiadal o odstránenie vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci svoje právo neuplatní včas, má rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - pozri nižšie.

Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť súčasť veci alebo vec opraviť, ako aj vtedy, ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti.

Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, predávajúci môže dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady môže predávajúci odstrániť opravou veci alebo dodaním novej veci podľa vlastného výberu.

Ak predávajúci neodstráni vadu včas alebo odmietne vadu odstrániť, kupujúci môže požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu predávajúceho.

11. Vybavovanie sťažností

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia vady. Ak kupujúci neoznámi vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci mohol vadu zistiť pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti, súd právo z vadného plnenia kupujúcemu neprizná. Kupujúci tak môže urobiť písomne alebo elektronicky vyplnením vzorového formulára pre uplatnenie reklamácie, ktorý sa nachádza na www.applemix.sk a zaslaním reklamovaného tovaru na adresu CHOZE s.r.o., Havlíčkova 648, 508 01 Hořice alebo osobne na predajni v Prahe - Křižíkova 45, Praha 8 - Karlín.

V prípade zaslania reklamovaného tovaru na adresu predajne v Prahe (Křižíkova 164/45, Praha 8 Karlín) alebo na adresu spoločnosti CHOZE s.r.o. (Žižkova 309, Hořice) môže dôjsť k oneskoreniu reklamácie.

Kupujúci je povinný reklamovať vady vrátane dodania vadného tovaru u predávajúceho, u ktorého vec zakúpil, t. j. buď v predajni v Prahe - Křižíkova 45, Praha 8 - Karlín, alebo v sklade v Hořiciach - Havlíčkova 648, Hořice.

Iba v prípade, ak sa osvedčenie podľa § 2166 Občianskeho zákonníka. iná osoba určená na vykonanie opravy, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu, môže kupujúci uplatniť právo na opravu u osoby určenej na vykonanie opravy. Takto určená osoba na vykonanie opravy vykoná opravu v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe.

Pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo (spôsob vybavenia reklamácie) si zvolil.

Zmena opcie bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požiadal o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak kupujúci neuplatní svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má rovnaké práva ako z nepodstatného porušenia zmluvy. Kupujúci je povinný preukázať kúpu tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie plynie od odovzdania/dodania tovaru predávajúcemu. Tovar by mal byť zabalený vo vhodnom obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu počas prepravy, a mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci vybaví reklamáciu kupujúceho vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak predávajúci odmietne vadu odstrániť, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Záručná doba sa predlžuje o čas od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do času, keď je kupujúci povinný vec prevziať.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho e-mailom o vybavení reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov.

V prípade, že medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne spotrebiteľský spor z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému orgánu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR

Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

E-mail: ars@soi.sk

Webová stránka: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

Spotrebitelia môžu využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Zásady ochrany osobných údajov

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, ich spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby (napr. kontaktovanie kupujúceho pred uzavretím zmluvy) a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej strane a pod., s výnimkou situácií súvisiacich s distribúciou alebo platbou objednaného tovaru (zverejnenie názvu a adresy dodania).

Ak kupujúci súhlasí s použitím svojich osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR na marketingové účely predávajúceho (najmä na zasielanie obchodných oznámení) zaškrtnutím príslušného políčka pri konečnom potvrdení objednávky označeného textom "Prihlasujem sa na odber newslettera (mám minimálne 16 rokov)", predávajúci je oprávnený použiť osobné údaje kupujúceho výlučne na svoje marketingové účely.

Vyjadrením súhlasu kupujúceho s použitím jeho osobných údajov na marketingové účely predávajúceho kupujúci zároveň potvrdzuje, že má minimálne 16 rokov.

Osobné údaje kupujúceho budú u predávajúceho uchovávané maximálne 5 rokov od uzavretia kúpnej zmluvy alebo po dobu ich použitia na marketingové účely predávajúceho, ak kupujúci udelil súhlas s týmto použitím.

Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas a byť zabudnutý. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu je možné vykonať elektronicky na internetovej adrese uvedenej v potvrdzujúcom e-maile alebo e-mailom s odvolaním súhlasu zaslaným na adresu info@applemix.cz.

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa kupujúceho, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie ich spracúvania, namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Kupujúci má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje spracúvané predávajúcim pochádzajú výlučne priamo od kupujúcich a ich spracúvanie sa vykonáva automaticky bez ďalšieho profilovania, pokiaľ nejde o kupujúcich, ktorí súhlasia s použitím osobných údajov na marketingové účely predávajúceho, ich kontakty (adresy, mená, priezviská, e-mailové adresy) sú uchovávané oddelene.

Predávajúci koná tak, aby dotknutá osoba neutrpela žiadnu ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a dbá aj na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré kupujúci dobrovoľne poskytne predávajúcemu za účelom vybavenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracúvané a uchovávané v súlade s právnymi predpisy a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES.

Osobné údaje zhromažďuje predávajúci, ktorým je CHOZE s. r. o., Žižkova 309, 508 01 Hořice, IČO: 28818172, e-mail info@applemix.cz.

13. Iné opatrenia

Ak vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že sa tento vzťah riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a jeho činnosť nepodlieha žiadnemu inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok musia byť vyhotovené písomne v rovnakej forme ako zmenená zmluva alebo obchodné podmienky.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej forme
a nie je prístupná.

Kontaktné údaje predávajúceho: adresa dodania Havlíčkova 648, 508 01 Hořice, e-mailová adresa objednavky@applemix.cz, telefón 728 600 006.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.9.2023.

Prodejna v Praze

Křižíkova 45,
Praha 8 - Karlín
Po-Pá: 10:00 - 18:00

Infolinka: +420 728 600 006

Prodejna: +420 723 209 080

Doprava a platba

Sociálne siete

Zasielanie noviniek
Prihláste sa k odberu noviniek a získajte zľavu 5% na váš prvý nákup.Zasielať

Overené zákazníkmi


Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online: v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

© 2010-2024 CHOZE s.r.o. Všetky práva vyhradenéZačiatok stránky
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveniePovoliť všetko